دانشگاه گیلان

377مشاهده

پروژه های انجام شده در دانشگاه گیلان

۱- دانشکده معماری

مشاوره، طراحی و اجرای پروژه سیستم امنیتی، نظارت تصویری (دوربین مداربسته)

۲- دانشکده مهندسی

مشاوره، طراحی و اجرای پروژه سیستم امنیتی، نظارت تصویری (دوربین مداربسته)

۳- واحد مرکزی حراست

مشاوره، طراحی و اجرای پروژه سیستم امنیتی، نظارت تصویری (دوربین مداربسته)

۴- ساختمان مرکزی

مشاوره، طراحی و اجرای پروژه سیستم امنیتی، نظارت تصویری (دوربین مداربسته)

مشتری:دانشگاه گیلان