سازمان صنایع شیر و پاستوریزه ایران – پگاه

356مشاهده

پروژه های انجام شده در سازمان صنایع شیر و پاستوریزه ایران

۱- کارخانه شیر و پاستوریزه پگاه گیلان

مشاوره، طراحی و اجرا پروژه عظیم سیستم امنیتی، نظارت تصویری (دوربین مداربسته) و اعلام حریق

عقد قرارداد تعمیرات و نگهداری مجموعه اجرا شده

۲- شرکت بازار گستر پگاه منطقه 1

مشاوره، طراحی و اجرا پروژه عظیم سیستم امنیتی، نظارت تصویری (دوربین مداربسته)، اعلام حریق و اعلام سرقت

عقد قرارداد تعمیرات و نگهداری مجموعه اجرا شده

۳- شرکت بازار گستر پگاه شهرک صنعتی

مشاوره، طراحی و اجرا پروژه عظیم سیستم امنیتی، نظارت تصویری (دوربین مداربسته) و اعلام حریق

عقد قرارداد تعمیرات و نگهداری مجموعه اجرا شده

۴- شرکت بازار گستر پگاه قزوین

مشاوره، طراحی و اجرا پروژه عظیم سیستم امنیتی، نظارت تصویری (دوربین مداربسته) و اعلام حریق

عقد قرارداد تعمیرات و نگهداری مجموعه اجرا شده

۵- شرکت بازار گستر پگاه آج بیشه

مشاوره، طراحی و اجرا پروژه عظیم سیستم امنیتی، نظارت تصویری (دوربین مداربسته) و اعلام حریق

عقد قرارداد تعمیرات و نگهداری مجموعه اجرا شده

۶- شرکت بازار گستر پگاه رودسر

مشاوره، طراحی و اجرا پروژه عظیم سیستم امنیتی، نظارت تصویری (دوربین مداربسته) و اعلام حریق

عقد قرارداد تعمیرات و نگهداری مجموعه اجرا شده

۷- شرکت بازار گستر پگاه تالش

مشاوره، طراحی و اجرا پروژه عظیم سیستم امنیتی، نظارت تصویری (دوربین مداربسته) و اعلام حریق

عقد قرارداد تعمیرات و نگهداری مجموعه اجرا شده

مشتری:سازمان صنایع شیر و پاستوریزه ایران - پگاه